D-67435 Neustadt / Wstr.
Tel. +49 6327 9797-0
Fax +49 6327 9797-70
E-Mail: info@hoeflinger.com
  • de
  • en
  • fr
WarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouse

Roller Mills

Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 1000x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 800x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 800x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 800x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 800x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 800x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 800x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 800x250 - Airtronic
Bühler MDDK - 800x250 - Airtronic
Bühler MDDO - Newtronic
Bühler MDDO - Newtronic
Bühler MDDO - Newtronic
Bühler MDDO - Newtronic
Bühler MDDM - MDDO - Newtronic
Bühler MDDM - MDDO - Newtronic
Bühler MDDO - MDDM - Newtronic
Bühler MDDO - MDDM - Newtronic
Bühler MDDO - MDDM - Newtronic
Bühler (mobile) mill plant
Bühler (mobile) mill plant
Bühler (mobile) mill plant
Bühler (mobile) mill plant
Bühler MDDK - 800x250
Bühler MDDK - 800x250
Bühler MDDK - 800x250
Bühler MDDM - 1000x250 -Newtronic-
Bühler MDDM - 1000x250 -Newtronic-
Bühler MDDM - 1250x250 Newtronic
Bühler MDDM - 1250x250 Newtronic
Bühler MDDM - 1000x250 Newtronic
Bühler MDDM - 1000x250 Newtronic
Bühler MDDM - 1000x250 Newtronic
Bühler MDDL-1000x250 MDDL-1250x250
Bühler MDDL-1000x250 MDDL-1250x250
Bühler MDDL-1000x250 MDDL-1250x250
Bühler MDDL-1000x250 MDDL-1250x250
Bühler MDDK 1000 x 250
Bühler MDDK 1000 x 250
Bühler MDDK 1000 x 250
Bühler MDDK 1000 x 250
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler MDDM-Newtronic
Bühler MDDM-Newtronic
Bühler MDDM-Newtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDM-800x250
Bühler MDDM-800x250
Bühler MDDM-800x250
Bühler MDDM-800x250
Bühler MDDM-800x250
Bühler MDDK-800x250 " reconditioned "
Bühler MDDK 1000 x 250
Bühler MDDK Airtronic
Bühler MDDK Airtronic
Bühler MDDK Airtronic - MDDM Newtronic
Bühler Airtronic MDDK-1000x250 Year of constr. 2004
Bühler MDDL "Airtronic"
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
For Bühler MDDK- beech wood plate with Pronuvo dampers
For Bühler MDDK- beech wood plate with Pronuvo dampers
For Bühler MDDK- beech wood plate with Pronuvo dampers
For Bühler MDDK- beech wood plate with Pronuvo dampers
For Bühler MDDK- beech wood plate with Pronuvo dampers
For Bühler MDDK- beech wood plate with Pronuvo dampers
Bühler-Miag two-roll spiked roller mill
Bühler-Miag two-roll spiked roller mill
Bühler-Miag two-roll spiked roller mill
Bühler-Miag two-roll spiked roller mill
Bühler-Miag two-roll spiked roller mill
Bühler-Miag DOZD-1250x250
Bühler-Miag DOZD-1250x250
Bühler-Miag DOZD-1250x250
Bühler-Miag DOZD-1250x250
Bühler-Miag DOZD-1250x250
Bühler-Miag DOZD-1250x250
Bühler-Miag DOZD-1250x250
Bühler-Miag DOZD-1250x250
Bühler-Miag DOZD-1250x250
Bühler-Miag DOZD-1250x250