D-67435 Neustadt / Wstr.
Tel. +49 6327 9797-0
Fax +49 6327 9797-70
E-Mail: info@hoeflinger.com
  • de
  • en
  • fr
StockStockStockStockStockStockStockStockStock

Appareils à cylindres

Bühler MDDK - Airtronic
Bühler MDDK - Airtronic
Bühler MDDO - Newtronic
Bühler MDDO - Newtronic
Bühler MDDO - Newtronic
Bühler MDDM - Newtronic
Bühler MDDM - Newtronic
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler CH-Uzwil Antares MDDR
Bühler MDDM-Newtronic
Bühler MDDM-Newtronic
Bühler MDDM-Newtronic
Bühler Newtronic MDDO-8fach
Bühler Newtronic MDDO-8fach
Bühler Newtronic MDDO-8fach
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-600/800x250-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler Airtronic MDDL appareil à cylindres
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDK-Airtronic
Bühler MDDM-800x250
Bühler MDDM-800x250
Bühler MDDM-800x250
Bühler MDDM-800x250
Bühler MDDM-800x250
Bühler MDDM 1000x250
Bühler MDDM 1000x250
Bühler MDDM 1250x250
Bühler MDDM année de constr.. 2002
Bühler MDDM année de constr.. 2002
Bühler MDDM-1500x250
Bühler MDDK-1000x250
Bühler MDDK 1000x250
Bühler MDDK 1000x250
Bühler MDDK-600x300
Bühler MDDK Airtronic
Bühler MDDL 1000x250
Bühler MDDK 1000x250
Bühler MDDK 1000x250
Bühler MDDK 800x250 " révisé / laque”
Bühler MDDL 1000/1250x250
Bühler MDDK 800x250 " révisé / laque”
Bühler MDDB
Bühler MDDB 1250x250
Bühler à huit cylindres MDDL
Bühler à huit cylindres MDDL
Bühler MDDK-800x250 " révisé "
Bühler-Miag MDDK Airtronic
Bühler MDDK 1000 x 250
Miag HN-1250 x 250
Bühler MDDK Airtronic
Bühler MDDK Airtronic
Bühler MDDK Airtronic
Bühler MDDK Airtronic - MDDM Newtronic
Bühler Airtronic MDDK
Bühler Airtronic MDDK-1000x250 année de constr. 2004
Rüter à deux cylindres 1000x250
Rüter à deux cylindres 1000x250
Bühler MDDK
Bühler MDDK
Bühler MDDK 1000 x 250 / 800 x 250
Bühler MDDK 1000 x 250
Bühler MDDK 800 x 250
Bühler MDDK
Bühler MDDK
Bühler MDDK
Ocrim RMX-1250x250
Ocrim RMX-1250x250
Ocrim RMX-1250x250
Ocrim RMX-1250x250
Bühler MDDB-600x250
Bühler MDDL "Airtronic"
Bühler MDDK-600x250
Bühler MDDK-600x250
Bühler MDDK-600x250
Bühler MDDK-800x250
Bühler MDDK-800x300
Bühler MDDK-800x300
Bühler MDDK-800x300
Bühler MDDK-800x300
Bühler MDDK-800x300
Bühler MDDK-800x300
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
Bühler-Miag MDWA-600x250
moteur pour MDWA-600x250
moteur pour MDWA-600x250
pour Bühler MDDK-plaque hêtre avec Pronuvo amortisseur
pour Bühler MDDK-plaque hêtre avec Pronuvo amortisseur
pour Bühler MDDK-plaque hêtre avec Pronuvo amortisseur
pour Bühler MDDK-plaque hêtre avec Pronuvo amortisseur
pour Bühler MDDK-plaque hêtre avec Pronuvo amortisseur
pour Bühler MDDK-plaque hêtre avec Pronuvo amortisseur
Bühler-Miag deux rouleaux laminoir à pointes -DBZD-
Bühler-Miag deux rouleaux laminoir à pointes -DBZD-
Bühler-Miag deux rouleaux laminoir à pointes -DBZD-
Bühler-Miag deux rouleaux laminoir à pointes -DBZD-
Bühler-Miag deux rouleaux laminoir à pointes -DBZD-
Bühler-Miag deux rouleaux laminoir à pointes -DBZD-
Bühler-Miag deux rouleaux laminoir à pointes -DBZD-